Rádi Vám poradíme

+420 487 873 275

info@sportpaudera.cz

obchodní společnosti
Sport Paudera, s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

se sídlem Krále Václava 280, Staré Splavy, 471 63

identifikační číslo: 25480855

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Ústí nad Labem pod spis. zn. C 20082,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

na internetové adrese www.sportpaudera.cz


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Sport Paudera, s.r.o., se sídlem Krále Václava 280, Staré Splavy, 471 63, identifikační číslo: 25480855, obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn. C 20082 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „ kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese (dále jen „ webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

2.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

2.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti, nebo bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese Krále Václava II. 280, Staré Splavy 47163;

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 0904492319/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“);

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo jej předá kupujícímu společně se zbožím.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit bez uvedení důvodu od uzavřené kupní smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (případně od převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží či dodání několika částí zboží). Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se tato od počátku ruší. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od odstoupení, zaslat či předat zboží prodávajícímu. Kupující nese v případě odstoupení od smlouvy veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i tehdy, nelze-li zboží pro svou povahu vrátit obvyklou poštovní cestou.

4.3. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu do 14 dnů od odstoupení peněžní prostředky, které od něj přijal, a to stejným způsobem, jakým je od něj přijal. Se souhlasem kupujícího lze peněžní prostředky vrátit i jiným způsobem, pokud to nebude spojeno s dalšími náklady pro kupujícího. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí zboží anebo dokud neprokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na úhradu vzniklé škody na vraceném zboží oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.4. Má-li být či byl-li kupujícímu spolu se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi kupujícím a podávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, podle níž dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva bez dalšího účinnosti. Kupující je v takovém případě povinen vrátit prodávajícímu s kupní cenou rovněž dárek.

4.5. Prodávající je kdykoli až do převzetí zboží kupujícím oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pokud už byla kupní cena uhrazena, je prodávající povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit kupujícímu, a to bezhotovostně na jím označený účet.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Kupující je povinen ihned po převzetí zboží zkontrolovat a případné nedostatky neprodleně uplatnit u prodávajícího.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převezme, toto zboží má ujednané vlastnosti, hodí se k obvyklému účelu použití a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí (§ 2161 odst. 2 občanského zákoníku). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od jeho převzetí (§ 2165 odst. 1 občanského zákoníku).

6.3. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího, a to na adrese jeho provozovny.

6.4. Další práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174), jakož i příslušnými ustanoveními zákona na ochranu spotřebitele.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy skipaudera@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště či sídla, případně identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Doručování

9.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

9.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

9.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Krále Václava II. 280, Staré Splavy 47163, adresa elektronické pošty skipaudera@email.cz, telefon 487 87 32 75.

Možnosti způsobu dopravy a platby:

 

 

Osobní odběr na adrese naší firmy:

Pokud se rozhodnete pro osobní odběr na adrese naší firmy, je nutná předchozí domluva.

Osobní odběr je bez poplatku!

Při nákupu do 3000,- PPL – dobírka:

Při objednávce zboží do 3000,- Kč činí poštovné a balné 100,- Kč.

Zásilku můžete očekávat následující pracovní den nejpozději však druhý pracovní den.

Při nákupu nad 3000,- PPL – dobírka:

Pokud součer objednaného zboží přesahuje 3000,- Kč je doprava zdarma.

Zásilku můžete očekávat následující pracovní den nejpozději však druhý pracovní den.

Zaslání Českou poštou je možné pouze pro objednávku oblečení.

Při nákupu do 5000,- SLOVENSKO PPL – dobírka:

Při objednávce zboží do 5000,- Kč činí poštovné a balné 400,- Kč.

 

Při nákupu nad 5000,- SLOVENSKO PPL – dobírka:

Pokud součet objednávaného zboží přesahuje 8000,- Kč je doprava zdarma.

 

Při nákupu do 3000,- PPL - bankovním převodem:

Při objednávce zboží do 3000,- kč činí poštovné a balné 80,- kč 
Zásilku můžete očekávat, po obdržení peněz na náš účet, následující pracovní den, nejpozději však druhý pracovní den. 
Zaslaní Českou poštou je možné pouze pro objednávku oblečení.

Při nákupu nad 3000,- PPL – bankovním převodem:

Pokud součet objednaného zboží přesahuje 5000,- Kč, je doprava zdarma.

Zásilku můžete očekávat, po obdržení peněz na náš účet, následující pracovní den, nejpozději však druhý pracovní den.Ve Starých Splavech dne 1.1.2015 

Sport Paudera, s.r.o.
TOPlist